Ekologia

 

Przemysłowa stacja transformatorowa ICZ-E realizuje strategie EUROPA 2020 – gospodarka niskoemisyjna poprzez zmniejszenie zużycia energii.Wnętrzowa, kompaktowa stacja transformatorowa ICZ-E została wyróżniona godłem EKO-INSPIRACJA 2013 w kategorii „PRODUKT”. ICZ-E przyczyna się także do realizacji polityk horyzontalnych poprzez:
  • stosowanie w procesie produkcji surowców oraz technologii bezpiecznych dla ludzi i środowiska,
  • ochronę zasobów naturalnych poprzez odpowiedzialną i ekonomiczną gospodarkę produkcyjną, administracyjną i socjalną (tj. redukcja zanieczyszczeń atmosferycznych i odpadów poprodukcyjnych, minimalizacja zużycia prądu przez zakup energooszczędnych urządzeń biurowych i oświetleniowych – często wyższym kosztem nabycia, instalacje hydrauliczne zapewniające oszczędność wody socjalnej,
  • racjonalnej gospodarki odpadami (tj. użycie kontenerów, wprowadzenie systemu segregacji śmieci).
Dodatkowo dzięki uniwersalności wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E jest ona wyposażona w transformatory żywiczne. Redukuje to do minimum zanieczyszczenie środowiska, jakie może wywołać olej wydostający się z transformatora olejowego, bardzo często montowanego w klasycznych stacjach kontenerowych, oraz w słupowych stacji transformatorowych. W celu bardziej dokładnego zapoznania się z informacjami na temat proekologiczności wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E zapraszamy do zapoznania się z poniższym tekstem.

Firma Elektrobud świadoma wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, za kluczowy element, obrała dbałość o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Koncepcja projektu zakłada wdrożenie na rynek nowoczesnej, wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, rozwiązania technologicznego, o stopniu innowacyjności zapewniającym dbałość o środowisko. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, wnętrzowa, kompaktowa stacja transformatorowa ICZ-E generuje o wiele niższe straty ciepła niż tradycyjne stacje trafo (zarówno kontenerowe, jak i słupowe). Klient stosując wnętrzową, kompaktową stację transformatorową ICZ-E do zasilania swojego zakładu, zużywa o ok. 20% mniej energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego. Produkcja energii elektrycznej związana jest z emisją CO2, SO2, NO2 oraz pyłów. Zastosowanie w celu dostarczania energii wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E spowoduje zmniejszenie:
  • emisji CO2 z 0,824 Mg/MWh na 0,659 Mg/MWh,
  • emisji SO2 z 3,126 kg/MWh na 2,500 kg/MWh,
  • emisji NO2 z 1,390 kg/MWh na 1,112 kg/MWh,
  • emisji pyłów z 0,116 kg/MWh na 0,092 kg/MWh.
Niniejszy projekt przyczyni się także do realizacji polityk horyzontalnych poprzez:
  • stosowanie w procesie produkcji surowców oraz technologii bezpiecznych dla ludzi i środowiska,
  • ochronę zasobów naturalnych poprzez odpowiedzialną i ekonomiczną gospodarkę produkcyjną, administracyjną i socjalną (tj. redukcja zanieczyszczeń atmosferycznych i odpadów poprodukcyjnych, minimalizacja zużycia prądu przez zakup energooszczędnych urządzeń biurowych i oświetleniowych – często wyższym kosztem nabycia, instalacje hydrauliczne zapewniające oszczędność wody socjalnej,
  • racjonalnej gospodarki odpadami (tj. użycie kontenerów, wprowadzenie systemu segregacji śmieci).
Dodatkowo dzięki uniwersalności wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E jest ona wyposażona w transformatory żywiczne. Redukuje to do minimum zanieczyszczenie środowiska, jakie może wywołać olej wydostający się z transformatora olejowego, bardzo często montowanego w klasycznych stacjach kontenerowych, oraz w słupowych stacji transformatorowych.
Reduce - dotyczy redukcji ilość opakowań i odpadów
W trakcie produkcji wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E powstają bardzo niewielkie ilości odpadów. Na etapie tworzenia obudowy wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E zredukowane są do minimum odpady z blachy, gdyż dzięki wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania do obrabiarki, detale są efektywniej rozłożone na arkuszu. Z pozostałych odpadów blaszanych wykonywane są mniejsze detale. Ponadto, istnieje możliwość oddawania odpadów blaszanych na skup złomu. Do redukcji ilość odpadów przyczynia się również zakupiony system do zarządzania i planowania produkcją. Pozwala on w sposób optymalny zorganizować proces produkcji i na bieżąco monitorować ilość powstających odpadów i skutecznie je redukować. Istotna redukcja odpadów następuje również na etapie malowania elementów wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E. Redukcja jest wynikiem powtarzalności pracy przez malarza, co pozwala mu na nabycie doświadczenia i coraz bardziej umiejętne nakładanie proszku pistoletem na malowane elementy. Również sama zakupiona nowoczesna malarnia z wyposażeniem powoduje redukcję traconego proszku.
Reuse - oznacza użycia w produkcji surowców przetworzonych
Zakupiona blacha, elementy metalowe, śrubki, nakrętki, złączki, przyłączki, izolacja na kablach, sam drut do przewodów wykonywane są nie tylko z rud żelaza ale i ze złomowanej stali, miedzi, tworzyw z recyklingu. Wnętrzowa, kompaktowa stacja transformatorowa ICZ-E pakowana jest przy użyciu tektury falistej wykonanej z makulatury oraz folii stretch wykonanej również z surowców wtórnych. Opakowania kartonowe aparatów i innych kupowanych podzespołów są sortowane, oddawane do skupu jako makulatura, surowiec wtórny – poddawane recyklingowi do ponownego użycia. Istotny wpływa na realizację zasady 4R jest również możliwość łatwego transportu wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E. W przypadku zmiany lokalizacji zakładu, nie będzie potrzeby zakupu nowej stacji transformatorowej. Ze względu na mobilność wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E wystarczy tylko przetransportować stację do docelowego miejsca. Istotna redukcja odpadów następuje również na etapie malowania elementów wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E. Redukcja jest wynikiem powtarzalności pracy przez malarza, co pozwala mu na nabycie doświadczenia i coraz bardziej umiejętne nakładanie proszku pistoletem na malowane elementy. Również sama zakupiona nowoczesna malarnia z wyposażeniem powoduje redukcję traconego proszku.
Recycle - oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów
Odpady z blachy są zużyte na inne mniejsze detale, a to co nie zostanie wykorzystane oddawane jest do skupu złomu, gdzie odbywa się sortowanie i przekazanie odpadu do hut do ponownego użycia. Opakowania kartonowe aparatów i innych kupowanych podzespołów są sortowane, oddawane do skupu jako makulatura, surowiec wtórny – poddawane recyklingowi do ponownego użycia.
Repair - oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu
Wnętrzowa, kompaktowa stacja transformatorowa ICZ-E w razie usterki jest naprawiana najpierw na warunkach gwarancyjnych w ramach serwisu. W późniejszych latach urządzenie jest naprawiane odpłatnie. Urządzenie można skutecznie naprawiać poprzez naprawę lub wymianę wadliwych podzespołów/aparatów. W praktyce wszystko nadaje się tu do naprawy. Cykl życia wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E wynosi ok.. 25 lat. Okres ten może zostać wydłużony poprzez wymianę transformatora na nowszy, generujący mniejsze straty. Dzięki wstawieniu nowego transformatora cykl życia zostanie wydłużony na kolejne 25 lat. Kluczem do wydłużenia cyklu życia produktu jest również jego systematyczna konserwacja, sprawdzanie jakości, połączeń, styków, zadziałania wyłączników co ułatwia zintegrowany system zabezpieczeń. Warto podkreślić, że niewielkie rozmiary wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E wpływają na łatwość jej naprawy, pozwalają łatwiej zdiagnozować usterkę, przez co w konsekwencji wydłuża się cykl życia produktu.